NCAGE
1128Q

You are here

  NSN 6640-420000948

   

  Mobilni biološki laboratorij (Mob-B-Lab) je oblikovan, izdelan in opremljen tako, da omogoča identifikacijo bioloških agensov v okolju tretje varnostne stopnje (BSL3) na mestu dogajanja. V primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi, kot je biološko orožje, je namreč izredno pomemben hiter in učinkovit odgovor ter pravilna identifikacija bioloških agensov.

  Mikroorganizmi so glede na patogenost in resnost bolezni, ki jo povzročajo, nalezljivost in nevarnost za ogrožanje javnega zdravja razdeljeni v 4 skupine biološke varnosti (Direktiva 2000/54/EC). Večina mikroorganizmov iz 3. in 4. rizičnega razreda (npr.: Bacillus anthracis, Coxiella burnetii, Francisella tularensis, Yersinia pestis, Virus Lassa, Virus Krimsko-Kongoške hemoragične mrzlice, Virus Ebola, Virus črnih koz itd.) ustreza tudi kriterijem za uvrstitev med bioteroristične agense. Le-ti so: enostaven način razširjanja agensa in/ali prenos med ljudmi, visoka smrtnost po okužbi in/ali velik negativen vpliv na javno zdravstvo, ustvarjanje vsesplošne panike in socialnega kaosa ter zahteva po stalni pripravljenosti na morebitni izbruh.

  Z aparaturami, ki so nameščene v Mob-B-Labu, lahko izvajamo metode za neposredno in posredno dokazovanje mikroorganizmov:

   

  • molekularno-biološke metode (za dokaz nukleinskih kislin DNA in RNA mikroorganizmov),
  • svetlobno in fluorescentno mikroskopiranje,
  • serološko metodo IFA (za dokaz specifičnih protiteles kot odgovor na okužbo).
  POSTOPEK DELA V MOB-B-LABU:

  Priprava osebja in aparatur

   

  Osebje se zaščiti z zaščitnimi oblekami, rokavicami in maskami, ki omogočajo varno delo v laboratoriju. V laboratoriju najprej vklopijo vse aparature in preverijo, ali delujejo. Pravtako preverijo komunikacijo z zunanjim okoljem. Obrišejo delovno površino z razkužili. Preverijo ali je v laboratoriju ves potreben potrošni material in reagenti. V izolator vstavijo potrebne reagente in ga nato pripravijo za vnos vzorca.

   

  Sprejem vzorca v laboratorij

   

  Vzorec iz okolja prenesemo skozi prehodno komoro v izolator. Izolator ali mikrobiološka zaščitna komora je komora, namenjena delu z zelo nevarnimi mikrobiološkimi in ostalimi materiali. Komora zagotavlja maksimalno zaščito operaterja in okolice (HEPA filtracija), zaščito pred prašnimi delci iz okolice, konstantni podtlak znotraj komore, možnost vnosa in iznosa materialov skozi prehodne komore in sterilizacijo preko povezave z avtoklavom. Avtoklav je aparat za parno sterilizacijo in omogoči uničevanje vseh živih mikroorganizmov v materialu. Avtoklaviranje večinoma poteka pri 121 °C 20 minut.

   

  Obdelava in priprava vzorca v izolatorju

   

  V izolatorju obdelamo vzorec s specifičnimi reagenti, tako da morebitni mikroorganizmi v vzorcu niso več infektivni. Nato vzorec pripravimo za vnos v aparature po enem izmed spodaj opisanih postopkov. Preostali vzorec shranimo v posebne kontejnerje z oznako biohazard in ga prenesemo v skrinjo (-20 °C). Ves potrošni material prenesemo v avtoklav.

   

  Priprava vzorca za aparat GeneExpert Dx

   

  GeneExpert Dx (proizvajalec Cepheid) je avtomatski sistem, ki omogoča pripravo vzorca, izolacijo in pomnoževanje nukleinskih kislin (NK) ter sočasno detekcijo pomnoženih PCR produktov v realnem času. V izolatorju nanesemo vzorec v posebne kartuše, ki jih zapremo in prenesemo v reakcijski modul GeneExpert Dx v laboratoriju. Z diagnostičnimi kompleti reagentov lahko dokažemo najpogosteje uporabljene bioteroristične agense v roku 2 ur. Aparat ima 4 reakcijske module, v katerih lahko potekajo 4 različne reakcije. Vsi podatki so zabeleženi na računalniku in so pripravljeni na iznos podatkov. Po končanem delu kartušo avtoklaviramo, aparat pa obrišemo z razkužilom.

   

  Priprava vzorca za osamitev DNA ali RNA v aparatu EZ1

   

  BioRobot EZ1 (proizvajalec Qiagen) je delovna postaja, namenjena avtomatski ekstrakciji nukleinskih kislin (NK: DNA in RNA) iz različnih začetnih vzorcev. V izolatorju vzorec po navodilih nanesemo na posebne nastavke, ki jih vstavimo v aparat v laboratoriju. Povprečni čas ekstrakcijskih protokolov je 20 minut, naenkrat lahko obdelamo 6 vzorcev. Po končanem postopku prenesemo DNA ali RNA v tubice, preostali material avtoklaviramo, aparat pa obrišemo z razkužilom.

   

  Priprava vzorca za svetlobno mikroskopiranje

   

  V izolatorju naredimo razmaz iz vzorca in ga pobarvamo s specifičnimi barvili. Takšen preparat prenesemo v laboratorij in ga pregledamo s svetlobnim mikroskopom Nikon Eclipse 80i. Postrošni material avtoklaviramo.

   

  Priprava vzorca za metodo IFA

   

  V izolatorju pripravimo stekelca po protokolu in šele po končanem delu iznesemo stekelca IFA iz izolatorja in jih pregledamo s fluorescenčnim mikroskopom Nikon Eclipse 80i. Potrošni material avtoklaviramo.

   

  Nadaljna obdelava vzorca v laboratoriju

   

  V laboratoriju nadaljujemo delo le z DNA ali RNA oziroma z inaktiviranim vzorcem.

   

  Aparati za molekularno-biološke metode

   

  • GeneExpert Dx (opis pod točko 3.1.)
  • EZ1 in SmartCycler II (EZ1 je opisan pod točko 3.2., SmartCycler II (proizvajalec Cepheid) pa je aparat za pomnoževanje specifičnih delov genoma mikroorganizmov v realnem času. V roku 30 do 40 minut lahko neodvisno obdelamo 16 vzorcev. Vsi podatki so zabeleženi na računalniku in so pripravljeni na iznos podatkov.)
  Aparati za mikroskopiranje in metodo IFA

   

  • mikroskop Nikon Eclipse 80i, ki omogoča svetlobno in fluorescenčno mikroskopiranje za pregled barvanih razmazov oziroma IFA stekelc.
  Aparati za vsestransko obdelavo vzorcev

   

  • Namizna centrifuga 5702 R (proizvajalec Eppendorf) je namenjena centrifugiranju raztopin ali drugih oblik vzorcev in ima sposobnost hlajenja med centrifugiranjem. K centrifugi pripadajo tudi štirje pokrovi za košarice (aerosol-tight) za neprepustno zapiranje košaric.
  • Namizna centrifuga MINISPIN PLUS (proizvajalec Eppendorf) je namenjena hitremu centrifugiranju 12 tubic velikosti 1,5 in 2 ml.
  • Stresalnik MixMate (proizvajalec Eppendorf) je namenjen mešanju in stresanju raztopin.
  • Inkubator INB 32 L (proizvajalec Memmert) je aparat namenjen vzdrževanju določene temperature v zaprtem prostoru.
  Pregled rezultatov in iznos podatkov

   

  Rezultati molekularno-bioloških metod so v kvalitativni obliki in povedo ali je ali ni določen bioteroristični agens prisoten v preiskovanem vzorcu. Rezultati so shranjeni v računalniku in pripravljeni za iznos podatkov.

  Rezultati mikroskopiranja so subjektivne narave in odvisni od izkušenj osebe, ki mikroskopira. Vsi preparati so po koncu shranjeni v hladilniku (+4 °C) in jih po potrebi preverijo v referenčnem laboratoriju.

   

  Zaključek dela

   

  Ves potrošni material med delom zbiramo v odpadne kontejnerje z oznako biohazard in ga po končanem delu avtoklaviramo. Vse delovne površine in aparature po končanem delu razkužimo z ustreznimi razkužili. Osnovni vzorec prenesemo v vojaško bazo oziroma v referenčni center, v kolikor osebju v Mob-B-Labu ni uspelo dokazati bioterorističnega agensa.

  Osebje v laboratoriju lahko dokaže najverjetneše bioteroristične agense:

   

  • Bacillus antracis (antraks), Yersinia pestis (kuga) in Francisella tularensis (tularemija) od prevzema vzorca do identifikacije v roku 2 ur ob normalnem delovnem postopku.
  • Coxiella burnetii (vročica Q), Virus Lassa, Virus Krimsko-Kongoške hemoragične mrzlice, Virus Ebola, Virus črnih koz idr. od prevzema vzorca do identifikacije v roku 2 ur ob normalnem delovnem postopku.
  • prisotnost protiteles v vzorcu ljudi ali živali od prevzema vzorca do identifikacije v roku dveh ur ob normalnem delovnem postopku.

  Biološki laboratorij

   

  Biološki laboratorij