NCAGE
1128Q

You are here

  NSN 6640-420000945

   

   
  Mobilni kemijski laboratorij je oblikovan in opremljen tako, da nudi varno delovno okolje za osebe v laboratoriju, za vzorce in za okolje. Prostorsko je razdeljen na štiri dele:

   

  • strojnica
  • tuširnica
  • laboratorij
  • digestorij v laboratoriju (vroči vnos, delovni prostor, izhodna komora)

  Digestorij zagotavlja maksimalno zaščito operaterja v laboratoriju in okolice, zaščito pred prašnimi delci iz okolice, konstantni podtlak znotraj digestorija, možnost vnosa in iznosa materialov. ''Vroči vnos'' je namenjen vnašanju vzorcev v digestorij/laboratorij ter iznosu kontaminiranih ostankov analiznih vzorcev ter kontaminiranega potrošnega materiala iz digestorija. Delovni prostor v digestoriju je namenjen pripravi vzorcev za nadaljnjo analizo. V izhodni komori se nahaja precizna laboratorijska tehtnica. Iz izhodne komore iznašamo pripravljene vzorce za nadaljnjo analizo.

  Z mobilnim kemijskim laboratorijem:

   

  • izvajamo detekcijo in monitoring bojnih strupov in nekaterih toksinov
  • omogočamo hitro in natančno kvalitativno in semikvantitativno identifikacijo bojnih strupov kjerkoli na terenu (bojni strupi v trdnem, tekočem in plinastem agregatnem stanju)

  Vse to izvajamo z :

   

  Opremo za sprejem in pripravo vzorcev v digestoriju

   

  • Rotavapor uporabljamo za odparevanje topila, predkoncentriranje vzorca za nadaljnjo analizo.
  • Orbitalni stresalnik, termostresalnik, centrifuga, magnetno mešalo z gretjem, ultrazvočna kopel, odparevanje pod tokom dušika so različni laboratorijski aparati, ki jih uporabljamo za pripravo vzorca za nadaljnjo analizo (ti postopki so: čiščenje, ekstrakcija, derivatizacija, hitro centrifugiranje, mešanje in segrevanje, mešanje in stresanje raztopin).
  Opremo za analize

   

  Plinski kromatograf Agilent 7890 A z avtomatskim injektorjem za vnos tekočega vzorca in plamensko fotometričnim detektorjem za žveplo in fosfor, masno selektivni detektor Agilent 5975C, termični desorber Markes Unity služijo za identifikacijo in kvantifikacijo nevarnih kemijskih spojin.

   

  Plinski kromatograf Agilent 7890A

   

  V plinskem kromatografu poteka ločevanje komponent vzorca (vzorec v tekočem agregatnem stanju, trden vzorec, plinast vzorec vezan na trden nosilec) na posamezne komponente. Vzorec se na primeren način vnese v injektorski vhod. Nosilni plin potisne uplinjen vzorec v kapilarno kolono, ki se nahaja v pečici plinskega kromatografa, kjer poteka postopek ločevanja komponent. Na koncu je detektor, ki beleži eno od lastnosti komponent vzorca in pošilja naprej računalniški zapis signala.

   

  Masno selektivni detektor Agilent 5979C

   

  Je univerzalen detektor, ki zazna vse komponente vzorca, ki se ionizirajo v t.i. ionskem izvoru. Deluje lahko na dva načina:

   

  • SCAN način ; rezultat je masni spekter, ki se uporablja za identifikacijo ločenih komponent.
  • SIM način; uporablja se za kvantitativno analizo vsebnosti, saj je občutljivost dosti večja kot v SCAN načinu dela.

  Dobimo pa lahko v eni analizi podatke za kvalitativno in kvantitativno delo.

   

  Termični desorber Markes Unity

   

  Omogoča vzorčenje trdnih delcev ali plinastih vzorcev zajetih na trdni nosilec. Pripravi torej vzorec za vnos preko injektorskega vhoda v plinski kromatograf za analizo. Lahko analiziramo vzorce zemlje, tkanine, plastike. Termični desorber uporabljamo za pripravo vzorca za plinski kromatograf.

   

  Opremo za detekcijo bojnih strupov v digestoriju in laboratoriju

   

  Raid S2 je detektor, ki zazna in identificira sledi bojnih strupov v plinastem agregatnem stanju. Pri doseženi definirani, mejni koncentraciji posameznega bojnega strupa, se sproži vizualni in zvočni signal. Tehnološko deluje po principu preizkušene ionske mobilne spektrometrije.
   
  Kemijski laboratorij
   
  Kemijski laboratorij
   
  Kemijski laboratorij