NCAGE
1128Q

You are here

  Vključevanje slovenskega kmetijstva v evropsko združenje zahteva od vinogradnikov in vinarjev racionalizacijo proizvodnje, kar pomeni nižjo ceno končnega produkta z dvigom kvalitete, ki je predpogoj za konkurenčen nastop na tujih trgih. Proizvodne stroške lahko zmanjšamo z optimiranjem opravil, s kontroliranim dodajanjem zaščitnih enoloških sredstev ter pravilnim dognojevanjem vinske trte.

  Razvili smo računalniški program VINO za spremljanje pridelave grozdja v vinogradu in negovanja vina v kleti. Sodobna računalniška orodja omogočajo kreiranje programov, ki so uporabno prijazni, tako da uporabniki ne potrebujejo večjega računalniškega predznanja. Program omogoča natančno spremljanje vseh dogotkov, ki so bili opravljeni v procesu pridelave grozdja in vina. Prav tako omogoča primerjavo med letniki, vodenje stroškov, vsebuje vse potrebne zapise za kataster ter druge nadzorne službe.

  Program je razdeljen na dva dela. Prvi del se nanaša na vinograd, drugi del pa na klet. Podatke lahko preglejujemo ali pa vnašamo. S pomočjo splošnih vnosov pripravimo program za delo. Gre za vnos vinogradov, sort grozdja, posod, škropiv, gnojil, poletnih opravil, enoloških sredstev, delavcev, analitikov... Teh podatkov kasneje ni potrebno vpisovati ampak gre samo za izbiro npr. uporabljenega škropiva iz spiska vseh škropiv. Pri pregledu vinograda lahko takoj vidimo vse pomembne podatke o vinogradu (številko, ime in velikost vinograda) in podatke o sorti grozdja, številu trsov, podlagi in gojitveni obliki. Pri pregledu posode so izpisani pomembni podatki o posodi (številka, kapaciteta in vrsta posode), trenutno stanje vina, pretokov in izkletitev. Obdelavo vinograda sestavljajo zimska opravila, oskrba tal, varstvo trte, poletna opravila in podsajanje. Pri vnosu zimskega opravila gre za rez in vez. Samodejno se izračunajo opravljene ure delavcev glede na število trsov na vinogradu in število opravljenih trsov na uro. Pri oskrbi tal je opisano gnojenje. Vpišemo kakšno in koliko gnojila se je uporabilo na vinogradu. Pri vnosu se samodejno izračunajo opravljene ure glede na velikost vinograda. Trto je potrebno škropiti, kar vpišemo pod varstvo trte. Lahko jo škropimo preventivno ali pa proti bolezni, ki se je začela razvijati na njej. Vnesejo se vrsta škropiva, odmerek škropiva in količina porabljene vode. Pri vnosu se samodejno izračunajo porabljena količina škropiva in število opravljenih ur glede na velikost vinograda. Pod poletna opravila se štejejo vsa opravila, ki jih izvajamo v poletnem času vse do trgatve. Samodejno se izračunajo opravljene ure glede na število trsov in število trsov na uro. Če se trs posuši ali pa ga je potrebno zamenjati, se vpiše kdaj in zakaj je bil trs dosajen, kakšne sorte je, koliko je vseh takšnih trsov. Pri zorenju grozdja se beležijo štiri meritve glede na sorto grozdja: sladkor, kislina, pH in teža 100 jagod. Te podatke je možno izrisati na časovnem diagramu. Za trgatev je potrebno vpisati datum trgatve, sorto grozdja, količino natrganega grozdja, izmerjeno stopnjo sladkorja in kisline, temperaturo pri kateri je bilo grozdje trgano, ter kakovost grozdja. Pri stiskanju je veliko opravil, ki jih nekdo opravi, nekdo pa ne. Vpišejo se količina stisnjene drozge, izmerjena stopnja sladkorja in kisline. Vpišemo lahko tudi kako so bila opravljena opravila: pecljanje, maceriranje, drozganje, stiskanje, žveplanje in predbistrenje. Vpiše se lahko tudi ali je bilo dodano enološko sredstvo, kolikšna je količina kala in temperatura predbistrenja. Stisnjeno drozgo lahko napolnimo v 5 različnih posod, ki so namenjene vrenju. To opisuje podmenu polnjenje v posode. Pri vrenju so pomembni podatki sladkor pred vrenjem, kislina pred vrenjem, pH pred vrenjem, dosladkano, razkis, uporabljena vrsta kvasovk in enološko sredstvo. »Pretvorba« iz mošta v vino se zgodi s prvim pretokom. Vrenje lahko spremljamo tako, da merimo temperaturo in stopnjo sladkorja mošta. Opišemo lahko tudi opravljene pokušnje. Tabela sledljivosti nam ponazarja potek pretokov preden je vino prišlo v trenutno posodo. Za določeno posodo je mogoče pregledati za nazaj želene podatke pred pretokom (zgodovina). V procesu stabilizacije vina je potrebno izvajati določene meritve, da lahko rečemo, da je vino stabilno in s tem primerno za izkletitev. Merijo pa se naslednji parametri: stanje žvepla pred žveplanjem, dožveplanje, stanje žvepla po žveplanju, ostanek nepovretega sladkorja, dodano enološko sredstvo, termolabilne beljakovine, vinski kamen, mikrobiološka stabilnost. Pri analizah imamo naslednje podatke: alkohol, sladkor, kisline, pH, prosto žveplo in skupno žveplo. Lahko se izbere tudi analitik, ki opravlja analize. Diagrami nam grafično prikažejo spreminjanje teh veličin v časovnem merilu. Izkletitev nam prikazuje količino vina, ki se je prodalo v steklenicah ali kot odprto vino. Poročila nam omogočajo enostaven pregled vpisanih podatkov za določen letnik. Program ima možnost pregleda in izpisa podatkov pridelka, kleti, opravil, opravljenih ur, porabljenih škropiv in stroškov. Pomoč programa je prikazana v obliki knjige. V pomoči je opisano tako delo s programom kot tudi navodila za vsa opravila v vinogradu in v kleti.

  Vodenje knjig je v zadnjem času na večini področij zaradi svojih prednosti zamenjal računalnik. Te prednosti se kažejo v hitrosti iskanja starih podatkov, možnosti izpisa poročil, preglednih časovnih diagramov in enostavnih vnosih podatkov. Primerjava med letniki, sortami grozdja, različno obdelanimi vinogradi in različno negovanimi vini je zelo hitra in omogoča analitično izboljševanje kakovosti pridelanega grozdja in vina. Podobne možnosti nudi program tudi na stroškovnem področju. Zaradi teh lastnosti je program primeren tako za velike pridelovalce grozdja in velike kleti, kakor tudi za tiste, ki se z vinogradništvom in kletarjenjem ukvarjajo ljubiteljsko.

   

  Glavni menu programa vino

  Glavni menu programa vino